Algemene voorwaarden

Algemeen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten afkomstig van MINDD waaronder doch niet uitputtend de website http://www.in-balanzapp.nl, de Android en iOS versies van de app Moet ik naar de dokter? en de API koppelingen via app.

 

in-balanzapp.

in-balanzapp, statutair gevestigd te Meppel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04071629.

 

U dient deze voorwaarden voor het gebruik van onze producten c.q. diensten zorgvuldig te lezen. Door deze app en/of de via deze app aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasbaarheid van deze voorwaarden.

 

Gebruik van producten en/of diensten

Alle informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De via in-balanzapp aangeboden informatie strekt slechts tot een eerste beoordeling van de vraag of u zich dient te wenden tot de huisarts. Het gegenereerde advies, dat tot stand komt op basis van door u aangeleverde informatie, kan niet in de plaats komen van een persoonlijke triage door de huisarts of de doktersassistente. Beslissingen die u neemt op basis van gegeven informatie en gegenereerd advies, blijven daarom te allen tijde voor uw eigen rekening en risico.

 

Hoewel in-balanzapp tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt in-balanzapp expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

De bronnen waar deze app haar informatie op heeft gebaseerd zijn onder andere, maar niet beperkt tot: de Nederlandse Triage Standaard, NHG Triagewijzer, NHG patiëntenbrieven, Landelijke Standaard meldkamer Ambulancezorg, iTriage, protocollen Huisartsenpost Apeldoorn, Landelijk Protocol Ambulancezorg en de Stichting Landelijk protocol eerste hulpverlening

 

De informatie is specifiek gericht op het Nederlandse publiek. in-balanzapp beheert en onderhoudt de informatie vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.

 

in-balanzapp garandeert geen foutloze of ononderbroken functioneren van haar producten c.q. diensten.

 

Gebruik van onze producten c.q. diensten dat het gebruik van anderen kan hinderen, dat het functioneren van onze producten c.q. diensten in gevaar kan brengen, is niet toegestaan.

 

III.          Intellectuele eigendomsrechten

 

MINDD behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via onze producten c.q. diensten aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s etc) . Het is niet toegestaan informatie van onze producten c.q. diensten te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van in-balanzapp of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie van onze producten c.q. diensten wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik

 

Aansprakelijkheid

in-balanzapp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte schade, immateriële schade of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 

de informatie die op of via onze producten c.q. diensten wordt aangeboden;

defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van onze producten c.q. diensten;

iii.           het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die u via onze producten c.q. diensten verstrekt of aan u wordt gezonden;

 

de werking of het niet-beschikbaar zijn van onze producten c.q. diensten;

misbruik van onze producten c.q. diensten;

verlies van gegevens;

vii.          het downloaden of gebruiken van software die via onze producten c.q. diensten beschikbaar wordt gesteld of;

 

viii.         aanspraken van derden in verband met gebruik van onze producten c.q. diensten.

 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van in-balanzapp.

 

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien in-balanzapp gezamenlijk of individueel op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

 

Wijzigingen

in-balanzapp behoudt zich het recht voor de op of via onze producten c.q. diensten aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer en algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op onze producten c.q. diensten verwerkt zijn. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via onze producten c.q. diensten aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.

 

in-balanzapp is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering, wijziging of beëindiging van onze producten c.q. diensten.

 

Toepasselijk recht

Op onze producten c.q. diensten en de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Volg ons op Twitter
Disclaimer

This website has been compiled with the best care, with Breath In Balanz aiming to provide an up to date information. No rights can be derived from the information on the In-Balanz (Breath In Balanz) website and / or its use

Copyright

Breath In Balanz

In-Balanz behoudt zich het auteursrecht op deze website voor.
Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van In-Balanz is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

@2018 In-Balanz 
Alle rechten voorbehouden

Privacyverklaring

In-Balanz maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Meld u zich af voor de niewsbrief dan wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.

Deze website bevat widgets van derden.

Ook conformeren wij ons aan de AVG regels m.b.t. privacy